دارنده صلاحیت رتبه ۲ خدمات مشاور و آزمایشگاه جوش از وزارت راه و شهرسازی