اولین دارنده پروانه اشتغال بکار آزمایشگاه جوش از سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان البرز