ارائه جزئیات جوشکاری و پارامترهای جوش در نقشه های سازه به عهده کیست؟

مطابق بند ۲٫۲٫۵٫۳ آیین نامه AWS D1.1، ارائه جزئیات اجرایی در مورد اتصال جوش، اندازه جوش و سایر پارامترهای جوش برعهده مهندس طراح سازه نبوده و لازم نیست درنقشه های طراحی قید گردد. بلکه مطابق روال قانونی، ابتدا میبایست

جزئیات اتصال و جوش بازبینی گردیده و طراحی گردد. در این زمان تهیه WPS و ارائه PQR ضروریست تا توسط مهندس جوش، کلیه مراحل انجام جوشکاری با در نظر گیری خواص مورد نیاز و اطمینان از حصول سلامت و با رعایت پارامترهای درنظر گرفته شده در طراحی سازه، نقشه های جوش تهیه گردد. در این زمان نوبت به تهیه نقشه های شاپ کارگاهی رسیده که علاوه بر درنظرگیری اولویت های ساخت و جوشکاری، مقوله ابعاد نهایی برش، ساخت و نصب قطعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.