تکنیک های حرکت دست جوشکار در روش SMAW (جوش برق):

حرکت الکترود در جوشکاری به روش SMAW در مسیر جوش به دو صورت بدون حرکت عرضی (stringer) و زیکزاکی (weave)  می باشد.یک از تفاوت های اصلی در استفاده از روش های فوق الذکر، میزان حرارت ورودی است. حرارت ورودی HI در

حالت حرکت زیکزاکی بیشتر از حالت بدون حرکت عرضی بوده و باعث افزایش حجم مذاب، میزان نفوذ، تنش پسماند، درشت دانگی و بزرگتر شدن منطقه HAZ می گردد.